معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 65 و جرم اتمى 158.92534 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 65 و جرم اتمى 158.92534 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 65 و جرم اتمى 158.92534 گرم بر مول

Terbium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها