معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 66 و جرم اتمى 162.50 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 66 و جرم اتمى 162.50 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 66 و جرم اتمى 162.50 گرم بر مول

Dysprosium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها