معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 67 و جرم مولى 164.930 گرم بر مول و چگالى 8.79 گرم بر سانتى متر مکعب به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 67 و جرم مولى 164.930 گرم بر مول و چگالى 8.79 گرم بر سانتى متر مکعب یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 67 و جرم مولى 164.930 گرم بر مول و چگالى 8.79 گرم بر سانتى متر مکعب

Holmium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها