معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 68 و جرم اتمى 167.26 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 68 و جرم اتمى 167.26 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 68 و جرم اتمى 167.26 گرم بر مول

Erbium


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها