معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 73 و جرم اتمى 180.9479 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 73 و جرم اتمى 180.9479 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 73 و جرم اتمى 180.9479 گرم بر مول

Tantalum

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها