معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 77 و جرم اتمى 192.217 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 77 و جرم اتمى 192.217 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 77 و جرم اتمى 192.217 گرم بر مول

Iridium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها