معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 80 و جرم اتمى 200.59 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 80 و جرم اتمى 200.59 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 80 و جرم اتمى 200.59 گرم بر مول

Mercury

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها