معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 9 و جرم اتمى 18.9984032 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 9 و جرم اتمى 18.9984032 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 9 و جرم اتمى 18.9984032 گرم بر مول

Fluorine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها