معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 91 و جرم اتمى 231.03588 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 91 و جرم اتمى 231.03588 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 91 و جرم اتمى 231.03588 گرم بر مول

Protactinium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها