معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 97 و جرم مولى گرم بر مول و چگالى 14 گرم بر سانتى متر مکعب به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 97 و جرم مولى گرم بر مول و چگالى 14 گرم بر سانتى متر مکعب یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 97 و جرم مولى گرم بر مول و چگالى 14 گرم بر سانتى متر مکعب

Berkelium


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها