معنی و ترجمه کلمه عنصر فلزى سخت و آبى مایل به سفید به انگلیسی عنصر فلزى سخت و آبى مایل به سفید یعنی چه

عنصر فلزى سخت و آبى مایل به سفید

Osmium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها