معنی و ترجمه کلمه عوامل توارثى غیر همردیف به انگلیسی عوامل توارثى غیر همردیف یعنی چه

عوامل توارثى غیر همردیف

polygene

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها