معنی و ترجمه کلمه عوام به انگلیسی عوام یعنی چه

عوام

commons
community
laity
plebs
popular
third estate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها