معنی و ترجمه کلمه عکسبردارى از مسافات دور به انگلیسی عکسبردارى از مسافات دور یعنی چه

عکسبردارى از مسافات دور

telephotographic
telephotography

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها