معنی و ترجمه کلمه عکس از روى چاپ سنگى برداشتن به انگلیسی عکس از روى چاپ سنگى برداشتن یعنی چه

عکس از روى چاپ سنگى برداشتن

lithoprint

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها