معنی و ترجمه کلمه عیارى که از طرف زرگر یا دولت روى آلات سیمین و زرین گذاشته مى شود به انگلیسی عیارى که از طرف زرگر یا دولت روى آلات سیمین و زرین گذاشته مى شود یعنی چه

عیارى که از طرف زرگر یا دولت روى آلات سیمین و زرین گذاشته مى شود

hallmark

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها