معنی و ترجمه کلمه عین بیانات و گفته شخص به انگلیسی عین بیانات و گفته شخص یعنی چه

عین بیانات و گفته شخص

ipsissima verba

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها