معنی و ترجمه کلمه عین بیانات و گفته شخص به انگلیسی عین بیانات و گفته شخص یعنی چه

عین بیانات و گفته شخص

ipsissima verba


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها