معنی و ترجمه کلمه غافث معمولى به انگلیسی غافث معمولى یعنی چه

غافث معمولى

hepatica

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها