معنی و ترجمه کلمه غافث به انگلیسی غافث یعنی چه

غافث

liverwort

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها