معنی و ترجمه کلمه غده بدون مجرا و بداخل ترشح کننده به انگلیسی غده بدون مجرا و بداخل ترشح کننده یعنی چه

غده بدون مجرا و بداخل ترشح کننده

endocrine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها