معنی و ترجمه کلمه غذایى به انگلیسی غذایى یعنی چه

غذایى

alimental
alimentary
trophic

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها