معنی و ترجمه کلمه غربال یا اسبابى که آشغال و کاه را بوجارى مى کند به انگلیسی غربال یا اسبابى که آشغال و کاه را بوجارى مى کند یعنی چه

غربال یا اسبابى که آشغال و کاه را بوجارى مى کند

fanner


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها