معنی و ترجمه کلمه غشاء خارجى سفیده یاخته به انگلیسی غشاء خارجى سفیده یاخته یعنی چه

غشاء خارجى سفیده یاخته

plasma membrane

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها