معنی و ترجمه کلمه غضروف شفاف به انگلیسی غضروف شفاف یعنی چه

غضروف شفاف

hyaline cartilage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها