معنی و ترجمه کلمه غضروف هیالن به انگلیسی غضروف هیالن یعنی چه

غضروف هیالن

hyaline cartilage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها