معنی و ترجمه کلمه غیر قابل استفاده به انگلیسی غیر قابل استفاده یعنی چه

غیر قابل استفاده

cumber
inoperative
unprofitable


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها