معنی و ترجمه کلمه فرمان کبیر یا فرمان آزادى صادره از طرف جان پادشاه انگلیس در سال 1215 به انگلیسی فرمان کبیر یا فرمان آزادى صادره از طرف جان پادشاه انگلیس در سال 1215 یعنی چه

فرمان کبیر یا فرمان آزادى صادره از طرف جان پادشاه انگلیس در سال 1215

magna carta
magna charta


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها