معنی و ترجمه کلمه قابلیت انعطاف به انگلیسی قابلیت انعطاف یعنی چه

قابلیت انعطاف

flexibility
malleability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها