معنی و ترجمه کلمه قابل توبیخ و سرزنش به انگلیسی قابل توبیخ و سرزنش یعنی چه

قابل توبیخ و سرزنش

censurable

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها