معنی و ترجمه کلمه قابل فرورفتن یا فرو بردن در زیر آب به انگلیسی قابل فرورفتن یا فرو بردن در زیر آب یعنی چه

قابل فرورفتن یا فرو بردن در زیر آب

submersible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها