معنی و ترجمه کلمه قانونى کردن به انگلیسی قانونى کردن یعنی چه

قانونى کردن

execute
legalization
legalize
legitimatize
legtimize
validate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها