معنی و ترجمه کلمه قبل از بازى حرکت کردن و خود را گرم نمودن به انگلیسی قبل از بازى حرکت کردن و خود را گرم نمودن یعنی چه

قبل از بازى حرکت کردن و خود را گرم نمودن

warm up


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها