معنی و ترجمه کلمه قسمتى از فضاى جو زمین که از ارتفاع 25 میل شروع مى شود و تا 22000 میل ادامه دارد به انگلیسی قسمتى از فضاى جو زمین که از ارتفاع 25 میل شروع مى شود و تا 22000 میل ادامه دارد یعنی چه

قسمتى از فضاى جو زمین که از ارتفاع 25 میل شروع مى شود و تا 22000 میل ادامه دارد

ionosphere

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها