معنی و ترجمه کلمه قواعد تبعیض آمیز و سخت گیر مخصوصاً نسبت به جنس زن به انگلیسی قواعد تبعیض آمیز و سخت گیر مخصوصاً نسبت به جنس زن یعنی چه

قواعد تبعیض آمیز و سخت گیر مخصوصاً نسبت به جنس زن

double standard


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها