معنی و ترجمه کلمه له کننده به انگلیسی له کننده یعنی چه

له کننده

crusher
mauler
squasher
squelcher


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها