معنی و ترجمه کلمه لوله الکترونى که در آن الکترون به وسیله حرارت دادن به الکترود منتشر مى شود به انگلیسی لوله الکترونى که در آن الکترون به وسیله حرارت دادن به الکترود منتشر مى شود یعنی چه

لوله الکترونى که در آن الکترون به وسیله حرارت دادن به الکترود منتشر مى شود

thermionic tube

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها