معنی و ترجمه کلمه مابانه به انگلیسی مابانه یعنی چه

مابانه

managerial

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها