معنی و ترجمه کلمه ماده تخمیرى بزاق به انگلیسی ماده تخمیرى بزاق یعنی چه

ماده تخمیرى بزاق

ptyalin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها