معنی و ترجمه کلمه ماده ى رنگ ناپذیر هسته ى یاخته به انگلیسی ماده ى رنگ ناپذیر هسته ى یاخته یعنی چه

ماده ى رنگ ناپذیر هسته ى یاخته

achromatin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها