معنی و ترجمه کلمه متصدى دریافت به انگلیسی متصدى دریافت یعنی چه

متصدى دریافت

receiver

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها