معنی و ترجمه کلمه متضمن مقصود به انگلیسی متضمن مقصود یعنی چه

متضمن مقصود

purposeful
purposive

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها