معنی و ترجمه کلمه متفرق شدن به انگلیسی متفرق شدن یعنی چه

متفرق شدن

straggle

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها