معنی و ترجمه کلمه متنفر به انگلیسی متنفر یعنی چه

متنفر

abhorrent
averse
disgusted
irksome
loath


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها