معنی و ترجمه کلمه متکى برکشش طناب یا کابل به انگلیسی متکى برکشش طناب یا کابل یعنی چه

متکى برکشش طناب یا کابل

funicular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها