معنی و ترجمه کلمه مجراى لنف به انگلیسی مجراى لنف یعنی چه

مجراى لنف

duct

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها