معنی و ترجمه کلمه مجرمین مقیم کشور بیگانه را به کشور اصلیشان تسلیم کردن به انگلیسی مجرمین مقیم کشور بیگانه را به کشور اصلیشان تسلیم کردن یعنی چه

مجرمین مقیم کشور بیگانه را به کشور اصلیشان تسلیم کردن

extradite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها