معنی و ترجمه کلمه مجموعه تئوریها و فرضیه ها و روشهایى که به غلط علمى قلمداد مى گردند به انگلیسی مجموعه تئوریها و فرضیه ها و روشهایى که به غلط علمى قلمداد مى گردند یعنی چه

مجموعه تئوریها و فرضیه ها و روشهایى که به غلط علمى قلمداد مى گردند

pseudoscience

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها