معنی و ترجمه کلمه محبوب سازى به انگلیسی محبوب سازى یعنی چه

محبوب سازى

popularization

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها