معنی و ترجمه کلمه محل به انگلیسی محل یعنی چه

محل

locale
locality
location
place
room
site
situation
situs
spot
stead
whereabout

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها