معنی و ترجمه کلمه مخابرات تلفنى و غیره از مسافات دور به انگلیسی مخابرات تلفنى و غیره از مسافات دور یعنی چه

مخابرات تلفنى و غیره از مسافات دور

tele communication

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها